توری 60 گرمی 3 در 3 که عمدتا در صنعت سنگ مورد استفاده قرار میگیرد و در طول 200 متر و عرض های 40، 60، 80 ، 100، 120، 130، 140، 150، 160، 170، 180، 190، 200 سانتی متر و یک رول در هر کارتن عرضه میشود.