مشخصات فنی

برای دانلود فایل های زیر روی آن ها کلیک بفرمایید!

توری فایبرگلاس مقاوم به قلیا 120 گرمی

توری فایبرگلاس مقاوم به قلیا 130 گرمی

توری فایبرگلاس مقاوم به قلیا 145 گرمی

توری فایبرگلاس مقاوم به قلیا 160 گرمی

توری فایبرگلاس مقاوم سازی و عایق رطوبتی و گچ کاری 65 گرمی

توری فایبرگلاس مقاوم سازی و عایق رطوبتی و گچ کاری 75 گرمی

توری فایبرگلاس مقاوم سازی و عایق رطوبتی
75 گرمی

توری فایبرگلاس مقاوم سازی و عایق رطوبتی
45 گرمی

توری پشت سنگ اسلب 2*1

توری فایبرگلاس پشت سنگ اسلب 60 گرمی

توری فایبرگلاس پشت سنگ 75 گرمی